کانال تلگرام سنگفرش سپاهان

جدول طرح ساده

 ابعاد (Cm) 50 در 35
 ضخامت (Cm) 10
وزن هر متر (Kg) 35

جدول طرح آبشاری

 ابعاد (Cm) 50 در 35
 ضخامت (Cm) 10
وزن هر متر (Kg) 35

جدول طرح پرده ای

 ابعاد (Cm) 45 در 40
 ضخامت (Cm) 6
وزن هر متر (Kg) 20

جدول طرح کنگره

 ابعاد (Cm) 45 در 30
 ضخامت (Cm) 6
وزن هر متر (Kg) 20

جدول طرح آجری

 ابعاد (Cm) 45 در 30
 ضخامت (Cm) 6
وزن هر متر (Kg) 20

جدول طرح فروهر

 ابعاد (Cm) 45 در 30
 ضخامت (Cm) 6
وزن هر متر (Kg) 20

جدول طرح هخامنشی

 ابعاد (Cm) 50 در 35
 ضخامت (Cm) 5
وزن هر متر (Kg) 20

جدول طرح نرده

 ابعاد (Cm) 45 در 35
 ضخامت (Cm) 5
وزن هر متر (Kg) 15

جدول طرح نیلوفر

 ابعاد (Cm) 45 در 35
 ضخامت (Cm) 5
وزن هر متر (Kg) 15

جدول طرح سه گل

 ابعاد (Cm) 50 در 30
 ضخامت (Cm) 4
وزن هر متر (Kg) 15