کانال تلگرام سنگفرش سپاهان

محصولات

سنگفرش طرح الستان

 ابعاد (Cm) تعداد در متر
40 در 40 6.25
 ضخامت (Cm) وزن هر متر (Kg)
2.5 60
3 70
3.5 80
4 90

سنگفرش طرح چهارخانه

 ابعاد (Cm) تعداد در متر
40 در 40 6.25
 ضخامت (Cm) وزن هر متر (Kg)
2.5 60
3 70

سنگفرش طرح چرمی

 ابعاد (Cm) تعداد در متر
40 در 40 6.25
30 در 30 11
20 در 20 25
 ضخامت (Cm) وزن هر متر (Kg)
2.5 60
3 70
3.5 80
4 90

سنگفرش طرح پازل

 ابعاد (Cm) تعداد در متر
40 در 40 6.25
 ضخامت (Cm) وزن هر متر (Kg)
2.5 60
3 70
3.5 80
4 90

سنگفرش طرح ستاره

 ابعاد (Cm) تعداد در متر
40 در 40 6.25
 ضخامت (Cm) وزن هر متر (Kg)
2.5 60
3 70

سنگفرش طرح واش بتن

 ابعاد (Cm) تعداد در متر
40 در 40 6.25
 ضخامت (Cm) وزن هر متر (Kg)
2.5 60
3 70

سنگفرش طرح حصار

 ابعاد (Cm) تعداد در متر
40 در 40 6.25
 ضخامت (Cm) وزن هر متر (Kg)
2.5 60
3 70
3.5 80
4 90

سنگفرش طرح مارال

 ابعاد (Cm) تعداد در متر
40 در 40 6.25
 ضخامت (Cm) وزن هر متر (Kg)
2.5 60
3 70

سنگفرش طرح کویر

 ابعاد (Cm) تعداد در متر
40 در 40 6.25
 ضخامت (Cm) وزن هر متر (Kg)
2.5 60
3 70

سنگفرش طرح ریلی

 ابعاد (Cm) تعداد در متر
40 در 40 6.25
 ضخامت (Cm) وزن هر متر (Kg)
2.5 60
3 70
3.5 80
4 90

سنگفرش طرح شیوانا

 ابعاد (Cm) تعداد در متر
40 در 40 6.25
 ضخامت (Cm) وزن هر متر (Kg)
2.5 60
3 70
3.5 80
4 90

سنگفرش طرح سیستان

 ابعاد (Cm) تعداد در متر
40 در 40 6.25
 ضخامت (Cm) وزن هر متر (Kg)
2.5 60
3 70
3.5 80
4 90

سنگفرش طرح برگی

 ابعاد (Cm) تعداد در متر
30 در 30 11
 ضخامت (Cm) وزن هر متر (Kg)
2.5 60

سنگفرش طرح لوزی

 ابعاد (Cm) تعداد در متر
30 در 30 11
 ضخامت (Cm) وزن هر متر (Kg)
2.5 60

جدول طرح ساده

 ابعاد (Cm) 50 در 35
 ضخامت (Cm) 10
وزن هر متر (Kg) 35

جدول طرح آبشاری

 ابعاد (Cm) 50 در 35
 ضخامت (Cm) 10
وزن هر متر (Kg) 35

جدول طرح پرده ای

 ابعاد (Cm) 45 در 40
 ضخامت (Cm) 6
وزن هر متر (Kg) 20

جدول طرح کنگره

 ابعاد (Cm) 45 در 30
 ضخامت (Cm) 6
وزن هر متر (Kg) 20

جدول طرح آجری

 ابعاد (Cm) 45 در 30
 ضخامت (Cm) 6
وزن هر متر (Kg) 20

جدول طرح فروهر

 ابعاد (Cm) 45 در 30
 ضخامت (Cm) 6
وزن هر متر (Kg) 20

جدول طرح هخامنشی

 ابعاد (Cm) 50 در 35
 ضخامت (Cm) 5
وزن هر متر (Kg) 20

جدول طرح نرده

 ابعاد (Cm) 45 در 35
 ضخامت (Cm) 5
وزن هر متر (Kg) 15

جدول طرح نیلوفر

 ابعاد (Cm) 45 در 35
 ضخامت (Cm) 5
وزن هر متر (Kg) 15

جدول طرح سه گل

 ابعاد (Cm) 50 در 30
 ضخامت (Cm) 4
وزن هر متر (Kg) 15